Shetek Marine

Next to Key Largo
1554 Highway 59
Slayton, MN 56172